PLAN KONSULTACJI DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

https://docs.google.com/document/d/1okjH4I6Kjzxs8QdaDxS2y60QhcrmDbnVLxakM56p9Y8/edit?usp=sharing

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE

Wymagania edukacyjne uwzględniane przy wystawianiu opisowych ocen śródrocznych i rocznych z zajęć obowiązkowych i dodatkowych oraz ocen śródrocznych i rocznych zachowania w klasach I – III :

 1. Wymagania podstawowe. Uczeń:
  • zgodnie współpracuje w grupie;
  • przestrzega zasad bezpiecznego zachowania w czasie zajęć i zabaw;
  • jest koleżeński i życzliwy;
  • pracuje w dobrym tempie, choć nie zawsze samodzielnie;
  • zadania wykonuje dokładnie;
  • śledzi przebieg zajęć, często wykazuje aktywność;
  • jest zazwyczaj przygotowany do lekcji;
  • wypowiada się krótkimi zdaniami;
  • czyta poprawnie;
  • czyta ze zrozumieniem;
  • pisze ze słuchu, starając się przestrzegać zasad ortografii;
  • układa i pisze wypowiedzi na zadane tematy;
  • opanował wiadomości z gramatyki;
  • poprawnie dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli w zakresie przewidzianym dla danej klasy;
  • zna własności figur geometrycznych;
  • samodzielnie rozwiązuje proste zadania tekstowe;
  • posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku;
  • tworzy ładne prace plastyczne, wykorzystując różnorodne techniki;
  • śpiewa i muzykuje;
  • wykonuje z zaangażowaniem ćwiczenia fizyczne;
  • bierze udział w grach i zabawach zespołowych.
 2. Wymagania ponadpodstawowe. Uczeń:
  • jest odpowiedzialny;
  • wywiązuje się z powierzonych zadań i podjętych zobowiązań;
  • aktywnie uczestniczy w zajęciach;
  • wykazuje inicjatywę i samodzielność;
  • jest pracowity i wytrwały w dążeniu do celu;
  • zgodnie i twórczo współpracuje w zespole;
  • przestrzega zasad bezpiecznego zachowania w czasie zajęć i zabaw;
  • jest kulturalny, życzliwy i koleżeński;
  • przejawia zdolności organizatorskie;
  • wypowiada się wyczerpująco, pełnymi zdaniami;
  • czyta biegle, wyraziście, ze zrozumieniem;
  • pisze ze słuchu, przestrzegając zasad ortografii;
  • układa i pisze kilkuzdaniowe wypowiedzi na zadane tematy;
  • opanował wiadomości z gramatyki;
  • biegle dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli różnymi sposobami, w zakresie przewidzianym dla danej klasy;
  • zna własności figur geometrycznych;
  • samodzielnie rozwiązuje zadania tekstowe;
  • posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku;
  • tworzy oryginalne prace plastyczne, wykorzystując różnorodne techniki;
  • śpiewa i muzykuje;
  • odznacza się dobrą sprawnością fizyczną;
  • bierze udział w grach i zabawach zespołowych, przestrzegając ustalonych reguł.
 3. Uczeń, który spełnia wymagania wymienione w ust. 2 na koniec roku szkolnego otrzymuje tarczę „Wzorowy Uczeń”.

Wymagania edukacyjne uwzględniane przy wystawianiu ocen śródrocznych i rocznych z zajęć obowiązkowych i dodatkowych począwszy od klasy IV SP:

1. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował wiedzy i umiejętności określonych w programie nauczania danego  przedmiotu, a braki w wiadomościach i umiejętnościach  uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu;
 • nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności, nawet przy pomocy nauczyciela;
 • braki wiedzy nie rokują nadziei na ich uzupełnienie nawet przy pomocy nauczyciela.

2. Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który:

 • opanował treści nauczania niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu i potrzebne w życiu;
 • zna podstawowe pojęcia z danego przedmiotu, całkowicie niezbędne w dalszym uczeniu;
 • przeprowadza obserwacje pod kierunkiem nauczyciela;
 • rozwiązuje zadania o elementarnym stopniu trudności (łatwe i typowe) sam lub z pomocą nauczyciela;
 • udziela niepełnych odpowiedzi ustnych, często wymaga pomocy nauczyciela.

3. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • opanował treści najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu, łatwe o niewielkim stopniu złożoności, a więc przystępne, często powtarzające się w programie nauczania, dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych;
 • wykonuje zadania wg instrukcji, stosuje analogię;
 • rozwiązuje problemy bezpośrednio użyteczne w życiu i pracy;
 • samodzielnie wykonuje zadania typowe, o niewielkim stopniu trudności, związane z życiem codziennym;
 • czyta i wykonuje proste schematy;
 • zna podstawowe pojęcia i symbole z danego przedmiotu;
 • odpowiada przy niewielkim ukierunkowaniu ze strony nauczyciela;
 • korzysta z podręcznika pod kierunkiem nauczyciela;
 • przy pomocy nauczyciela formułuje wnioski;
 • odtwarza wiadomości;
 • popełnia błędy.

4. Ocenę dobrą otrzyma uczeń, który:

 • opanował treści istotne w strukturze przedmiotu, użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności, wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych wg wzorów (przykładów) znanych z lekcji i z podręcznika oraz materiałów pomocniczych;
 • samodzielnie korzysta z podręcznika, literatury pomocniczej – encyklopedii, słowników;
 • dostrzega różnice między obserwacją a doświadczeniem;
 • zna i wyjaśnia podstawowe pojęcia z danego przedmiotu;
 • wykazuje podobieństwa i różnice między zjawiskami, faktami, postaciami itp.;
 • rzadko popełnia błędy;
 • rozwiązuje samodzielnie zadania praktyczne i teoretyczne;
 • samodzielnie formułuje wnioski.

5. Ocenę bardzo dobrą otrzyma uczeń, który:

 • opanował treści na ocenę dobrą oraz treści złożone, wymagające korzystania z różnych źródeł;
 • ocenia przydatność różnych źródeł w uczeniu się poszczególnych przedmiotów;
 • wykorzystuje różne źródła wiedzy w uczeniu się przedmiotów;
 • poprawnie rozwiązuje zadania typowe, potrafi rozwiązywać zadania o podwyższonym stopniu trudności;
 • wykonuje doświadczenia i wyciąga wnioski;
 • udziela poprawnych odpowiedzi;
 • swobodnie operuje faktami i dostrzega związki między nimi;
 • posługuje się terminologią naukową;
 • rzadko popełnia błędy.

6. Ocenę celującą otrzyma uczeń, który:

 • opanował wszystkie treści ujęte w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania lub bierze udział w konkursach i olimpiadach pozaszkolnych na szczeblu co najmniej powiatowym i odnosi w nich sukcesy (tj. zajmuje miejsca od 1-3 lub zostaje laureatem) lub jest laureatem konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w szkole podstawowej oraz jest laureatem, finalistą olimpiad;
 • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych;
 • wykonuje samodzielnie doświadczenia i wyciąga z nich wnioski.

WNIOSEK O ODROCZENIE SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO