ROK SZKOLNY 2022/2023

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do
twarzy” 2022/2023 (edycja III)
Termin realizacji: 3 października 2022 – 23 czerwca 2023
Cele projektu
Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy,
solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie
wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających
bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej,
regionalnej i etnicznej;
Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności
innych osób.
Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.
Cele szczegółowe:

 • promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno,
 • rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką,
 • współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym,
  – wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm,
 • kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych,
 • kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich
  tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku,
 • zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie,
 • współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny “ Uczymy się i bawimy”
II EDYCJA
Termin realizacji: październik 2022 r. – czerwiec 2023 r.
Cele projektu
Głównym celem projektu jest innowacyjne i kreatywne podejście nauczycieli do
rozwijania podstawowych umiejętności edukacyjnych i społecznych u dzieci ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Projekt “ Uczymy się i bawimy” uwzględnia treści podstawy programowej
kształcenia ogólnego, podstawy programowej dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, jak również kierunki polityki
oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023.
Cele szczegółowe:

 • wdrażanie do nauki przez zabawę,
 • rozwijanie interakcji społecznych, kompetencji komunikacyjnych, rozwijanie
  komunikacji alternatywnej i wspomagającej,
 • wdrażanie do kreatywnego, samodzielnego i w sposób rozwijający spędzania
  czasu wolnego,
 • rozwijanie umiejętności kulinarnych,
 • kształtowanie świadomości ekologicznej,
 • dostrzeganie potrzeb innych osób, w tym ludzi potrzebujących, wdrażanie do
  pomocy innym,
 • wdrażanie do przestrzegania obowiązujących norm i zasad społecznych,
 • rozwijanie samodzielności i niezależności życiowej.

Założenia Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy
Zmysłami” II edycja
Cele projektu
Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy Zmysłami” jest
innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci.
Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata
wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.
Cele szczegółowe:
 Poszerzanie i wzbogacanie wiedzy na temat integracji sensorycznej
i zmysłów;
 Wielozmysłowe postrzeganie świata przez dzieci;
 Rozbudzenie kreatywności w realizacji zadań;
 Stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie zabaw i sytuacji
edukacyjnych;
 Tworzenie warunków do kształtowania przez dzieci świadomości własnego
ciała;
 Współpraca nauczycieli i dzieci na terenie całego kraju poprzez wspólną
wymianę doświadczeń.
Czas realizacji projektu: 1.10.2022 – 31.05.2023 r.

Zadania realizowane w ramach Ogólnopolskiego Projektu
Edukacyjnego „Gramy Zmysłami”
Zadania:
Październik – Sensoryczny spacer
Listopad – Sensoryczna matematyka
Grudzień – Sensoryczne ozdoby świąteczne
Styczeń – Wzrok
Luty – Slime
Marzec – Sensoryczne kodowanie
Kwiecień – Smak i węch
Maj – Ścieżka sensoryczna

2019 – 2022

„CLIL ponad granicami – baw się i ucz”

Projekt rozpoczął się 01.09.2019 r. i zaplanowany był na dwa lata, czyli do 31.08.2021 r. Ze względu na pandemię COVID projekt został wydłużony o rok, aby umożliwić uczestnikom zrealizowanie spotkań międzynarodowych. Realizowany jest przy współpracy szkoły ze Słowacji (Základná škola A. Sládkoviča Sliač), Czech (Základní škola Přimda) oraz Serbii (OŠ „Despot Stefan Visoki“ Despotovac). Szkoła z Czech jest głównym koordynatorem. 

Główne cele projektu to: 

CELE HORYZONTALNE:

 • Wspieranie osób w zdobywaniu i rozwijaniu podstawowych umiejętności i kluczowych kompetencji
 • Zrównoważone inwestycje, jakość i wydajność systemów edukacji, szkoleń i młodzieży

EDUKACJA SZKOLNA:

 • Promowanie kompleksowego podejścia do nauczania i uczenia się języków 

Tematy, które porusza projekt:

 • Edukacja międzykulturowa / międzypokoleniowa i uczenie się (przez całe życie)
 • Kwestie regionu i współpraca
 • Nauczanie i uczenie się języków obcych

Projekt podzielony jest na następujące tematy:

Geografia, Chemia, Informatyka, Historia i kultura, Matematyka, Biologia, Sport, Prace ręczne, Fizyka, Muzyka, Język ojczysty i Literatura.