1. W tutejszym Zespole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.

2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranym w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3. Rada Rodziców może występować do dyrektora Zespołu oraz innych organów szkoły, organu prowadzącego i nadzorującego Zespół z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Zespołu.

4. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

– uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną :

a) Programu Wychowawczego Szkoły,

b) Programu Profilaktyki.

– opiniowanie:

a) projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

b) programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania jeżeli taki został opracowany.

5. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin.

6. Kontroli finansowej dokonuje komisja rewizyjna R.R.

7. Szczegóły działalności Rady Rodziców określa regulamin, który stanowi załącznik do statutu Zespołu.

8. R.R. typuje swoich przedstawicieli w głosowaniu jawnym, do komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie dyrektora Zespołu.

Przewodniczącą Rady Rodziców od wrzesnia 2010r. jest Pani Justyna Bondalska.
Skład Rady Rodziców – rok szkolny 2013/2014Przewodnicząca – Justyna BondalskaZastępca przewodniczącej – Agnieszka FranczakSkarbnik – Małgorzata Adamczyksekretarz:Bernadeta Kosmalakomisja rewizyjna:Zofia MikołajczykMonika LisiakKamila Perwińska

Pani Bondalska podczas obchodów 40. rocznicy nadania szkole im. Powstańców Wielkopolskich