Opiekun: mgr Dorota Feręc

Przewodnicząca: Oliwia Zwolińska

Za-ca przewodniczącego: Ksawery Szymański

Protokolant I : Dawid Gadziński

Protokolant II : Michalina Szwat

Samorząd uczniowski.

1. W szkole działa samorząd uczniowski zwany dalej „samorządem”.

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

4. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:

— prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

— prawo do jawnej, umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

— prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

— prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

— prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,

— prawo wyboru n-la pełniącego rolę opiekuna samorządu,

— prawo do wyrażania opinii w sprawie oceny pracy n-la.

6. Samorząd uczniowski powołany jest do rozwijania samorządności i kształ-towania postaw uczniów jako współgospodarzy szkoły:

— samorząd jest organizacją wiodącą na terenie szkoły, współdziała ze wszystkimi organizacjami uczniowskimi,

— szkoła umożliwia korzystanie z pomieszczeń i urządzeń szkolnych.

7. Do podstawowych zadań samorządów należy:

— organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych i obowiązków zawartych w Regulaminie Ucznia,

— przedstawianie opiekunowi samorządu, dyrektorowi i radzie pedagogicznej oczekiwań i potrzeb koleżanek i kolegów,

— współdziałanie z dyrektorem szkoły w celu zapewnienia uczniom warunków do nauki i opiniowanie do pomocy materialnej uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji,

— dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły,

— organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, środowisku rówieśniczym i rodzinnym,

— rozstrzyganie sporów pomiędzy uczniami, uczniem a n-lem, a w przypadku pojawienia się konfliktu uczeń – nauczyciel zgłaszanie do dyrektora szkoły,

— dbanie o dobre imię szkoły, kultywowanie jej tradycji.

8. Uprawnienia samorządu obejmują:

— przedstawienie propozycji do planu rozwoju szkoły wynikających z potrzeb i zainteresowań ucznia,

— wyrażanie opinii dotyczących problemów uczniów,

— prowadzenie kroniki apeli w celu informowania uczniów o swojej działalności,

— zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród,

— udział przedstawicieli w posiedzeniu R.P.

— przejawianie własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły,

— poszanowanie godności własnej w sprawach rodzinnych i koleżeńskich.

9. Szczegóły działalności SU zawiera regulamin.