ROK SZKOLNY 2022/2023

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny “ Uczymy się i bawimy”
II EDYCJA
Termin realizacji: październik 2022 r. – czerwiec 2023 r.
Cele projektu
Głównym celem projektu jest innowacyjne i kreatywne podejście nauczycieli do
rozwijania podstawowych umiejętności edukacyjnych i społecznych u dzieci ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Projekt “ Uczymy się i bawimy” uwzględnia treści podstawy programowej
kształcenia ogólnego, podstawy programowej dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, jak również kierunki polityki
oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023.
Cele szczegółowe:

 • wdrażanie do nauki przez zabawę,
 • rozwijanie interakcji społecznych, kompetencji komunikacyjnych, rozwijanie
  komunikacji alternatywnej i wspomagającej,
 • wdrażanie do kreatywnego, samodzielnego i w sposób rozwijający spędzania
  czasu wolnego,
 • rozwijanie umiejętności kulinarnych,
 • kształtowanie świadomości ekologicznej,
 • dostrzeganie potrzeb innych osób, w tym ludzi potrzebujących, wdrażanie do
  pomocy innym,
 • wdrażanie do przestrzegania obowiązujących norm i zasad społecznych,
 • rozwijanie samodzielności i niezależności życiowej.