ROK SZKOLNY 2022/2023

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do
twarzy” 2022/2023 (edycja III)
Termin realizacji: 3 października 2022 – 23 czerwca 2023
Cele projektu
Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy,
solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie
wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających
bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej,
regionalnej i etnicznej;
Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności
innych osób.
Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.
Cele szczegółowe:

 • promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno,
 • rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką,
 • współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym,
  – wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm,
 • kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych,
 • kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich
  tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku,
 • zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie,
 • współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.