Pedagogiem szkolnym jest Pani mgr Ewa Malawko.

Godziny pracy pedagoga :

Poniedziałek40 – 13 10
Środa40 – 9 30
12 30 – 13 05
14 35 – 15 25
Czwartek14 40 – 15 25
Piątek11 20 – 13 10
14 35 – 15 20


Czym zajmuje się pedagog szkolny?


Pedagog szkolny 
– to osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli.

Organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi, zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o prawach dziecka.

Główne zadania pedagoga szkolnego:

  • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
  • Organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
  • Podejmuje działania wychowawcze i profilaktyczne wynikające z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
  • Dba o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów,
  • Wspiera nauczycieli i rodziców w działaniu wyrównującym szanse edukacyjne ucznia,
  • Wspiera rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
  • Podejmuje działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
  • Pomaga uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych, trudności w pokonaniu niepowodzeń szkolnych i rówieśniczych.
  • Współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Poradniami specjalistycznymi, Sądem, a także kuratorami, Policją i Strażą Miejską itp.

Do kogo adresowana jest pomoc pedagoga 
Pomoc pedagoga adresowana jest do UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I RODZICÓW. Pedagog szkolny jest po to, by udzielać emocjonalnego wsparcia i pomocy lub organizować taką pomoc wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom, którzy mają jakiś kłopot i nie potrafią sobie sami z nim poradzić.

Czym zajmuje się pedagog szkolny. 
– udziela rad i wskazówek uczniom i ich rodzicom,
– rozwiązuje problemy wychowawcze na terenie szkoły,
– prowadzi zajęcia korekcyjno-wyrównawcze,
– pomaga lub organizuje pomoc w nauce,
– zajmuje się organizacją pomocy materialnej,
– prowadzi spotkania o charakterze terapeutycznym, 

Uczniu zwróć się do pedagoga, gdy:

-czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
masz problemy rodzinne

-chcesz być wysłuchany
chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób
masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić