Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mielżynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2010-12-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-30

Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 17.03.2022

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów
 • publikowane w formie plików PDF publikacje nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów
 • zamieszczone filmy nie posiadają audiodeskrypcji ani napisów dla osób niesłyszących: filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • nawigacja klawiaturą
 • możliwość podwyższenia kontrastu
 • podświetlanie linków
 • możliwość zmiany wielkości czcionki
 • możliwość ustawienia odstępów między znakami
 • możliwość wyłączenia animacji
 • możliwość poprawienia czytelności czcionek
 • skip linki, czyli mechanizm pomijania
 • dostosowanie wyświetlanej strony do urządzeń mobilnych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt do pani Justyny Lemańskiej-Pijaczyńskiej, mailowo na adres justynapijaczynska@szkolamielzyn.pl lub telefonicznie – 61 4775004.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia – główne i od strony boiska sportowego przy sali sportowej. Do obu wejść prowadzą schody. Przy wejściu od strony boiska sportowego jest podjazd dla wózków platforma przyschodowa, którą można się dostać na parter budynku.

2. Sekretariat i gabinet dyrektora znajduje się na parterze budynku.

3. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze budynku oraz korytarz i pomieszczenia sali sportowej.

4. Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się w sali sportowej i na parterze budynku szkoły.

5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego dla osób głuchych.