„W 8 miesięcy dookoła Europy”-   kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji oraz do sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy.

Autor: Ewa Popek, Ewa Malawko- nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, Martyna Grześkowiak – nauczyciel współorganizujący kształcenie
Czas realizacji: 15.09.2022 – 09.05.2023 r.
Adresat: uczniowie klasy I i klasy III
Rodzaj innowacji: metodyczna – programowa
Zajęcia edukacyjne objęte innowacją: zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z podstawą programową, rozkładem materiału.

OPIS INNOWACJI
Idea innowacji:
Dziś w świecie niemalże bez granic, poznawanie  innych narodów jest częstsze niż dotychczas i nieodzowne. Innowacja pozwoli uczniom z jednej strony zdobywać wiedzę, rozwijać zainteresowania i swoje pasje, z drugiej zaś, poznać mapę Europy, nauczyć się nazw kontynentów, wzbogaci wiedzę na temat wybranych państw występujących na kontynencie europejskim .
Innowacja pozwoli na przybliżenie dzieciom niektórych charakterystycznych cech każdego kontynentu m.in. fauny i flory, życia ludzi, ich zwyczajów, kultury, sposobu odżywiania oraz zabaw dzieci. Uważam, że ważne jest by nauczyli się poszanowania i tolerancji dla odmienności innych ludzi i kultur.
.„Innowacyjna podróż” będzie również dla nich możliwością oderwania się od rzeczywistości, przeniesienia się w miejsca odległe, fascynujące. Bardzo ważne jest dostarczanie dzieciom pozytywnych przeżyć, odkrywania kultur i poznawania świata poprzez bezpośredni kontakt, ruch, obserwacje z wykorzystaniem zmysłów. Dzięki temu dzieci uczą się poznawać i szanować ludzi z różnych stron świata.
Cele innowacji:  
– Budzenie zaciekawienia otaczającym światem, dostarczanie pozytywnych przeżyć odkrywania innych kultur poprzez  obserwacje , zdjęcia, albumy, filmy.
 – Zdobywanie nowych doświadczeń.
– Wzbogacenie wiedzy na temat danego państwa poznanie piękna, różnorodności, kultury i tradycji.  
– Rozbudzenie zainteresowania innymi kręgami kulturowymi i wykształcenie  akceptacji i tolerancji wobec innych narodów i kultur.  
 -Propagowanie wśród dzieci, nauczycieli i rodziców idei, iż jesteśmy od zawsze obywatelami Europy .  
–  Rozwijanie sprawności manualnych i umiejętności pracy w grupie .

Cele szczegółowe:
Uczeń:  
– Wymienia, nazywa i wskazuje państwa na mapie Europy, globusie.
– Interesuje się przyrodą, kulturą, tradycjami, zwyczajami i osiągnięciami poznanych państw.
–  Poznaje informacje związane z życiem dzieci na poszczególnych kontynentach.
–  Szanuje odrębność ludzi innych narodów i ras.
–  Obcuje z kulturą innych narodów poprzez zabawę, muzykę, taniec, język.
–  Poszerza zasób słownictwa.
– Ma możliwości dzielenia się swoimi wiadomościami umiejętnościami z innymi.
– Zdobywa umiejętność poszukiwania wiadomości informacji na temat danego państwa (encyklopedie, słowniki, czasopisma popularno-naukowe, Internet).  
– Wykorzystuje różne zmysły: smaku, węchu, wzroku, słuchu i dotyku, podczas wykonywanych prezentacji i zadań.  
– Starannie koloruje, wycina, skleja, wykonuje prace plastyczne związane z tematem
– Umie współpracować w grupie.
– Ma poczucie własnej wartości i odpowiedzialności za powierzone zadania i obowiązki.

Ewaluacja:  
– wystawy prac uczniów na korytarzu szkolnym,
– udział w warsztatach kulinarnych i plastycznych,
– występ taneczny na uroczystości szkolnej,
– klasowy konkurs plastyczny i literacki  „Moja wymarzona podróż”,
– obchody – Dni Europejskie dla klas 1-3
– gromadzenie materiałów i ich publikacja na stronie internetowej szkoły,
– sprawozdanie z przeprowadzonej innowacji.