Start
O szkole
Organizacja
Samorząd Szkolny

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014:

Opiekun: mgr Dorota Feręc

Przewodnicząca: Agata Kowalska

Za-ca przewodniczącego: Marika Ropska

Skarbnik I: Oliwia Sybilska

Skarbnik II: Marcelina Rogacka

Protokolant I : Magdalena Pietryga

Protokolant II : Hanna Kiełczewska

Kronikarz: Wiktoria Franczak, Ewelina Nowacka

Gazetka szkolna:

Samorząd uczniowski.

1. W szkole działa samorząd uczniowski zwany dalej „samorządem”.

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu

uczniów.

4. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:

prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

prawo do jawnej, umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,

prawo wyboru n-la pełniącego rolę opiekuna samorządu,

prawo do wyrażania opinii w sprawie oceny pracy n-la.

6. Samorząd uczniowski powołany jest do rozwijania samorządności i kształ-towania postaw uczniów jako współgospodarzy szkoły:

samorząd jest organizacją wiodącą na terenie szkoły, współdziała ze wszystkimi organizacjami uczniowskimi,

szkoła umożliwia korzystanie z pomieszczeń i urządzeń szkolnych.

7. Do podstawowych zadań samorządów należy:

organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych i obowiązków zawartych w Regulaminie Ucznia,

przedstawianie opiekunowi samorządu, dyrektorowi i radzie pedagogicznej oczekiwań i potrzeb koleżanek i kolegów,

współdziałanie z dyrektorem szkoły w celu zapewnienia uczniom warunków do nauki i opiniowanie do pomocy materialnej uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji,

dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły,

organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, środowisku rówieśniczym i rodzinnym,

rozstrzyganie sporów pomiędzy uczniami, uczniem a n-lem, a w przypadku pojawienia się konfliktu uczeń - nauczyciel zgłaszanie do dyrektora szkoły,

dbanie o dobre imię szkoły, kultywowanie jej tradycji.

8. Uprawnienia samorządu obejmują:

przedstawienie propozycji do planu rozwoju szkoły wynikających z potrzeb i zainteresowań ucznia,

wyrażanie opinii dotyczących problemów uczniów,

prowadzenie kroniki apeli w celu informowania uczniów o swojej działalności,

zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród,

udział przedstawicieli w posiedzeniu R.P.

przejawianie własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły,

poszanowanie godności własnej w sprawach rodzinnych i koleżeńskich.

9. Szczegóły działalności SU zawiera regulamin.

 

BIP
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ankieta
Brak przeprowadzanych ankiet.
Dla ucznia
Dla rodziców