Start
O szkole
Organizacja
Prawa i obowiązki

Prawa i obowiązki ucznia.

 

Uczeń ma prawo do:

1.  Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.

2.  Przejawiania własnej aktywności i zdobywania wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły, wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi.

3.  Przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym n-lom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień.

4.  Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności.

5.  Poszanowanie godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych, koleżeńskich.

6.  Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wych.

7.  Korzystania z pomocy materialnej w sytuacjach losowych.

8.  Do inicjatywy społecznej i obywatelskiej, może należeć do wybranej przez siebie organizacji społecznej.

9.  Swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych jeśli nie narusza tym dobra innych osób.

10.Rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

11.Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce zgodnie z regulaminem klasyfikowania i promowania           uczniów. (Dz. U. Nr 29 )Rozporządzenie MEN z dnia 21.03.2001r.

12.Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami.

13.Pomocy w przypadku trudności w nauce.

14.Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego.

15.Do dodatkowej pomocy n-la zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału i powtórnego w uzgodnionym terminie sprawdzenia oceny wiedzy lub umiejętności. Ma też prawo do pomocy ze strony kolegów.

16.Do odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych, na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się prac domowych.

19.Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole.

20.Prawo do wyrażania opinii w sprawie oceny pracy nauczyciela.

 

Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły zwłaszcza dotyczących:

I. Udziału w zajęciach edukacyjnych , przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania:

1.     Do sali lekcyjnej uczeń wchodzi w obecności nauczyciela ( nauczyciel  

     otwiera i zamyka salę).

2.     W klasie uczeń zajmuje wyznaczone miejsce.

3.     W czasie zajęć lekcyjnych i nadobowiązkowych uczeń uczeń zachowuje spokój i szacunek do nauczyciela.

4.     Pomoce dydaktyczne przynosi wyznaczony przez nauczyciela uczeń.

5.     Uczeń ma obowiązek dbania o przybory i sprzęt szkolny, ewentualne uszkodzenia zgłasza nauczycielowi, a zniszczony lub uszkodzony przez siebie sprzęt musi naprawić we własnym zakresie.

6.     Po zakończonych zajęciach uczniowie mają obowiązek zostawić klasę w należytym porządku.

7.     Uczeń deklarujący chęć uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, nadobowiązkowych musi brać w nich udział do końca roku szkolnego; celowe unikanie zajęć spowoduje obniżenie zachowania.

8.     Każdy sprawdzian musi być zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem.

9.     W danym dniu może odbyć się tylko jeden sprawdzian czy praca klasowa.

10.    Kartkówka może być z 3 ostatnich lekcji.

11.    Uczeń może zgłosić swoje nieprzygotowanie do lekcji w szczególnych przypadkach np. udział w konkursach, sytuacjach losowych.

12.    Uczeń usprawiedliwia się z nieprzygotowania do zajęć przed lekcją.

13.    Nieobecny na zajęciach uczeń zobowiązany jest nadrobić zaległości we własnym zakresie, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

II. Usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych:

1. Każdy uczeń zobowiązany jest do posiadania „Zeszytu usprawiedliwień”. Zeszyt musi zawierać :

- dane osobowe ucznia (imię i nazwisko, adres zamieszkania , datę i miejsce urodzenia , klasę , PESEL ) ,

- wzory podpisów rodziców , prawnych opiekunów,

- numery telefonów kontaktowych rodziców lub prawnych opiekunów również do zakładu pracy.

- ponumerowane strony,

- posiadać pieczątkę szkoły.

2. Zeszyt stanowi dokument korespondencji  pomiędzy rodzicami lub prawnymi opiekunami a wychowawcą i nauczycielami szkoły.

3. Usprawiedliwieniom i zwolnieniom podlegają wszystkie nieobecności ucznia w szkole.

4. Usprawiedliwienia nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych należy przedstawić wychowawcy w ciągu 14 dni.

5. Dopuszcza się następującą formę usprawiedliwień :

- wpis rodziców , prawnych opiekunów w „Zeszycie usprawiedliwień”

- zwolnienia lekarskie.

6. Każdy uczeń zobowiązany jest do codziennego , obowiązkowego posiadania dokumentu „Zeszyt usprawiedliwień” . Brak tego dokumentu traktowany będzie jako nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych.

7. Zwolnienia uczniów z poszczególnych godzin w danym dniu zajęć lekcyjnych przez rodziców, prawnych opiekunów dopuszcza się tylko w formie pisemnej – na odrębnych kartkach przedłożonych wychowawcom , nauczycielom z zawartą klauzulą „Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za zwolnienie córki/syna z zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych”. Zwolnienie musi posiadać podpis rodzica, prawnego  opiekuna oraz datę zwolnienia ucznia z zajęć .

III. Dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju.  

1.     Każdy uczeń ma obowiązek dbania o szkolny wygląd.

2.     Do szkoły nie można chodzić w butach na wysokich obcasach, zbyt krótkich bluzkach i spódniczkach oraz wyzywającym makijażu.

3.     Zabrania się również noszenia okazałej biżuterii.

4.     Na terenie szkoły obowiązuje jednolity strój zatwierdzony przez Radę Rodziców, Dyrektora Szkoły i Samorząd Uczniowski.

5.     W skład komisji  wybierającej strój uczniowski wchodzą: 3 przedstawicieli Rady Rodziców, po 3 osoby z każdej szkoły w Zespole i opiekun Samorządu Uczniowskiego.

6.     Uczeń nie nosi wyzywającego : stroju , fryzury , makijażu.

IV. Warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.

1.     W uzasadnionych przypadkach (np. przewlekłej choroby, wyjątkowych sytuacjach rodzinnych) uczeń może posiadać i korzystać na terenie szkoły z telefonu komórkowego pod warunkiem przedstawienia wychowawcy pisemnej prośby rodzica.

2.     Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z  telefonów komórkowych i innych urządzeń  elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych .

3.     Nagrywanie dźwięku i obrazu przez ucznia za pomocą telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych jest zabronione na terenie szkoły.

4.     Naruszenie przez ucznia powyższych zasad używania telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły powoduje odebranie telefonu (po uprzednim wyłączeniu go przez ucznia) lub urządzenia elektronicznego i przekazanie go do „depozytu” . Aparat telefoniczny lub urządzenie elektroniczne może odebrać tylko rodzic lub prawny opiekun ucznia.

V. Właściwego zachowania uczniów wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów.:

a.     Uczniowie zachowują się kulturalnie wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły i kolegów.

b.     Stosują wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły i kolegów formy grzecznościowe.

c.      Podczas rozmowy z drugą osobą zachowują odpowiednią postawę ( np. nie trzymają rąk w kieszeniach , nie żują gumy).

VI. Inne obowiązki :

1.  Zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny ucznia szkoły i młodego Polaka.

2.  Wykorzystywania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelnej pracy nad poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności, systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w wybranych przez siebie zajęciach pozaszkolnych lub wyrównawczych.

3.  Postępowania zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycję szkoły, współtworzenia jej autorytetu.

4.  Okazywania szacunku n-lom oraz innym pracownikom szkoły, podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyr. szkoły, R.P., n-li oraz ustaleniom samorządu klasowego lub szkolnego. Spory rozstrzyga się na zasadach określonych w regulaminie szkoły.

5.  Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły.

6.  Przestrzegania zasad współżycia społecznego, a w szczególności:

okazywania szacunku dorosłym i kolegom,

przeciwstawiania się przejawom brutalności, wulgarności,

szanowania poglądów i przekonań innych ludzi,

poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka, zachowania tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego,

naprawiania wyrządzonej przez siebie szkody.

7.     Odpowiedzialność za własne życie i innych, dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów uczeń nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających, jest czysty i schludny.

8. Zabrania się przynoszenia do szkoły przedmiotów wartościowych , jak np. biżuterii , komórki , firmowej odzieży wierzchniej i obuwia , dużych kwot pieniężnych , itp. ( za zaginięcie tych przedmiotów szkoła nie ponosi odpowiedzialności ) oraz przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów, np. butów na wysokim obcasie ,wielkich kolczyków itp. Obowiązuje całkowity zakaz ćwiczeń na zajęciach sportowych i lekcjach wychowania fizycznego  w biżuterii , okularach , zegarkach itp. Uczeń posiadający szkła kontaktowe powinien zgłosić ten fakt nauczycielowi wychowania fizycznego przed każdymi zajęciami.  

9. Uczeń korzystający z dowozów szkolnych ma obowiązek przebywania w świetlicy pod opieką nauczyciela przed rozpoczęciem i po zakończeniu lekcji w danym dniu. Powinien uczestniczyć w organizowanych zajęciach wychowawczych . Uczeń może być zwolniony z powyższych zajęć na pisemną lub osobistą prośbę rodzica i za zgodą nauczyciela świetlicy. Tryb postępowania jest taki sam jak przy zwolnieniu ucznia z zajęć lekcyjnych.

10. Uczeń ma obowiązek odjazdu do domu pierwszym autobusem szkolnym zaraz po zakończeniu lekcji. Jeżeli uczeń pozostanie w szkole bez zgody nauczyciela świetlicy ma on obowiązek powiadomić o tym fakcie rodziców.

11. Uczeń jest zobowiązany do noszenia jednolitego stroju szkolnego (niebieska jeansowa kamizelka lub koszulka – granatowa-  chłopcy, bordowa – dziewczęta) podczas zajęć szkolnych z wyjątkiem : dnia kolorowego – środa , świąt państwowych i Święta Patrona Szkoły  – strój apelowy (biała bluzka , granatowe/czarne spodnie , spódnica), walentynek , pierwszy dzień wiosny, Dzień Dziecka , Święto Sportu Szkolnego.  – uchylony.

12. Zasady ubierania się na terenie szkoły :

- uczniowie noszą stroje w stonowanych kolorach,

- nie noszą okazałej biżuterii,

- nie noszą kolczyków, klipsów w innych widocznych miejscach niż uszy,

- nie noszą na głowach dodatkowych ozdób typu czapki, kapelusze itp.

- nie chodzą w butach na wysokich obcasach, zbyt krótkich bluzkach i spódniczkach oraz wyzywającym makijażu.

- dbają o schludny wygląd ( czysty strój , czyste włosy)

- w czasie uroczystości szkolnych, konkursów i egzaminów ubierają strój apelowy,

- strój apelowy składa się z białej bluzki, granatowej lub czarnej spódniczki, granatowych lub czarnych spodni, ewentualnie z ciemnego garnituru , granatowej lub czarnej sukienki.

13. Dbałość o wspólne dobro mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły.

14.Obowiązkiem nauczycieli jest ocenić, klasyfikować i promować uczniów zgodnie z obowiązującym regulaminem wydanym przez MEN.

 

BIP
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ankieta
Brak przeprowadzanych ankiet.
Dla ucznia
Dla rodziców