Start
O szkole
Organizacja
Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW

ROK SZKOLNY 2009/2010

I. Postanowienia ogólne .

§ 1

Rada Rodziców , zwana dalej Radą , działa na podstawie ustawy o systemie

oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Jeśli w czasie kadencji Rady z jej składu będzie członek Rady

/przedstawiciel oddziału/ organizuje się wybory uzupełniające do Rady .

2. Rada podejmuje decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i

określa zasady ich przeprowadzania.

§ 3

1. Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe o charakterze

opiniująco-doradczym.

2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada.

II. Wybory do Rady

Procedura wyboru rad klasowych i Rady Rodziców.

 1. Wybory odbywają się we wrześniu każdego roku.

 2. Na pierwszym zebraniu wybiera się radę klasową w wyborach tajnych.

 3. Rada składa się z trzech rodziców uczniów danej klasy.

 4. Wybory do rady klasowej przygotowuje i przeprowadza wychowawca klasy.

 5. Do rady klasy mogą być wybrani wyłącznie rodzice obecni na zebraniu.

 6. Wychowawca liczy głosy i podaje oficjalne wyniki głosowania .

 7. Radę klasy tworzą trzy osoby , które otrzymały największą liczbę głosów.

 8. Wybrany rodzic do rady klasy nie musi wyrazić zgody na udział w pracach tej rady , wówczas kolejnym kandydatem jest rodzic z największą liczbą głosów.

 9. Spośród członków rady klasowej wybierany jest jeden przedstawiciel do Rady Rodziców w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od woli rodziców.

 10. W głosowaniu jawnym rodzice głosują przez podniesienie ręki.

Zadania rad klasowych

 1. Rada klasowa reprezentuje rodziców uczniów danego oddziału w Radzie Rodziców na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.

 2. Rada klasowa może występować , w porozumieniu w wychowawcą uczniów , z wnioskami do dyrektora szkoły oraz nauczycieli w sprawach istotnych dla uczniów.

 3. Rada klasowa działa na podstawie zaproponowanego przez wychowawcę planu wychowawcy klasy .

 4. Rada klasowa współdziała ze wszystkimi rodzicami i włącza się w realizację Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki.

 5. Rada klasowa współdziała z przewodniczącym Rady Rodziców i prezydium w celu wykonania zadań o charakterze ogólnoszkolnym.

 6. Rada klasowa organizuje , z własnej inicjatywy lub na wniosek wychowawcy uczniów, zebrania rodziców.

 7. Zebrania rodziców organizuje się w miarę potrzeb , nie rzadziej jednak niż dwa razy roku szkolnym.

III. Władze Rady

§ 4

Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady, ZastępcęPrzewodniczącego , Sekretarza i Skarbnika .

§ 5

1. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadziposiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.

2. Zastępca Przewodniczącego Rady przejmuje obowiązkiPrzewodniczącego w czasie jego nieobecności. Zakres zadań Zastępcy ustala Przewodniczący.

3. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.

4. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.

5. Komisja Rewizyjna nadzoruje prace Rady, w tym działalność finansową.

Dwa razy w roku Komisja Rewizyjna przedstawia rodzicom

sprawozdanie w wykonanego nadzoru.

IV. Posiedzenie Rady .

§ 6

1. Posiedzenia Rady organizuje Przewodniczący, zgodnie z potrzebami

zespołu, jednak co najmniej dwa razy w roku (pod koniec semestru).

2. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie: z

inicjatywy 1/3 składu Rady, na wniosek dyrektora szkoły lub rady

pedagogicznej.

§ 7

1. Posiedzenia Rady są protokołowane .

2. Protokoły posiedzeń Rady są podpisywane przez przewodniczącego Rady Rodziców lub jego zastępcę i protokolanta.

V. Podejmowanie uchwał.

§ 8

1. Rada obraduje na zebraniach i podejmuje uchwały w sprawach należnychdo jej kompetencji określonych w ustawach oraz przepisach wydawanych

na podstawie tych ustaw.

2. Uchwały Rady są podejmowane w głosowaniu jawnym , zwykłą

większością głosów.

3. Głosowanie w sprawach personalnych odbywa się w trybie tajnym.

§ 9

Uchwały Rady są numerowane w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

§ 10

Opinie Rady są wydawane w takim samym trybie co uchwały .

VI. Prawa i obowiązki członków Rady

§ 11

1. Członkowie Rady mają prawo:

1/ dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją

i przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego, poza

informacjami i dokumentami uznanymi za poufne lub dotyczącymi spraw

personalnych.

2/ wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły.

3/ głosowania na równych prawach w przypadku wszystkich decyzji

podejmowanych przez Radę.

2. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w

posiedzeniach Rady .

VII. Fundusze Rady

§ 12

Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową

szkoły.

§ 13

1. Szczegółowe zasady wydawania funduszu Rady są ustalone corocznie przez Radę w preliminarzu budżetowym.

2. Środki z funduszu Rady mogą być przeznaczone jedynie na zadania ,

które wynikają ze statutu szkoły.

§ 14

Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:

1) dyrektor

2) rada pedagogiczna

3) samorząd uczniowski

§ 15

1. Rada ma wydzielone konto bankowe.

2. Środkami zgromadzonymi na koncie Rada dysponuje za pośrednictwem dwóch upoważnionych osób : przewodniczącego i skarbnika .

VIII. Postanowienia końcowe.

§ 16

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

BIP
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ankieta
Brak przeprowadzanych ankiet.
Dla ucznia
Dla rodziców