Start
O szkole
Organizacja

Piknik

PIKNIK RODZINNY

10 czerwca 2018r. odbędzie się już

XI PIKNIK RODZINNY!

Czeka na państwa wiele atrakcji, m.in. loteria fantowa, dmuchańce, występ strong-manów i wiele innych atrakcji!

Zapraszamy na boisko przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym

w Mielżynie o godzinie 15 J

Organizatorzy:

RADA RODZICÓW

DYREKTOR ZSP W MIELŻYNIE


Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Powstańców Wielkopolskich w Mielżynie, ul. Strzałkowska 1 62-230 Witkowo zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2) Kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: inspektor@osdidk.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacj zadań i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

4) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz udzielone zgody.

5) Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań Szkoły, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

· prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

· prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych;

· prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

o dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

o osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

o osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

o dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

o dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

· prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

o osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

o przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

o Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;

· prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

o przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

o przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

· prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

o zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

o przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

7) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Inspektor Danych Osobowych

e-mail: inspektor@osdidk.pl

Aquanet i Laboratorium Wyobraźni (Wycieczka w ramach zajęc Erasmus +)

Aquanet i Laboratorium Wyobraźni

28 lutego 2018r. wybraliśmy się na wycieczkę do Poznania i Koziegłów. Pierwszym punktem naszej wycieczki była firma wodociągowa Aquanet. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Ujęcia Wody z Warty (Poznań). Tam sprawdza się poziom rzeki oraz pobiera wodę do oczyszczenia. Dowiedzieliśmy się również o powodziach, które nawiedziły Poznań. Następnie odwiedziliśmy Stację Uzdatniania Wody (Poznań). Mieliśmy możliwość zobaczyć, w jaki sposób napowietrzana jest woda oraz jak pracują filtry, zatrzymujące związki żelaza i manganu. Duże zainteresowanie wywołały małże, które całodobowo testują tu czystość wody. Ostatnim obiektem spółki Aquanet była Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Koziegłowach. Tutaj krok po kroku zapoznano nas z poszczególnymi etapami procesu oczyszczania ścieków, czyli do momentu, w którym oczyszczony ściek trafia do rzeki Warty.
Następnie udaliśmy się do Laboratorium Wyobraźni mieszczącym się przy Poznańskim Parku Naukowo – Technologicznym. W laboratorium przeprowadziliśmy ciekawe doświadczenia związane z wodą. Jedno z nich polegało na sprawdzeniu, czy warstwy wody o różnych temperaturach mieszają się ze sobą. Poza doświadczeniami z wodą mogliśmy sprawdzić m.in. jak działa siła odśrodkowa, radar, czy obwód elektryczny. Mieliśmy okazję zobaczyć ślimaka oraz żuka leśnego i usłyszeć ciekawostki na ich temat. Ponadto w tak zwanej ciemni obserwowaliśmy zjawiska związane ze światłem. Dużo emocji i zainteresowania wzbudziła gra akustyczna "Knoocker", która wymagała nie tylko szybkiego refleksu, ale też współpracy w grupie.
Wycieczkę do Aquanetu oraz Laboratorium Wyobraźni zaliczamy do jak najbardziej udanych.
Autorzy:
Jakub Kowalski
Norbert Wróbel


Zajęcia w ramach projektu Erasmus +

Zajęcia w ramach projektu Erasmus +

"WATER= Wisdom and Activity Through Enjoyable Realisation"

Styczeń 2018

Znalezione obrazy dla zapytania logo erasmus plus co funded


 


KONKURS
MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA


"Kto czyta książki,żyje podwójnie"-cytat ten przyświecał konkursowi,który odbył się 16.01.2018 r. w bibliotece szkolnej.
W zmaganiach czytelniczych wzięli udział uczniowie klas 4-5. Uczestnicy musieli pięknie przeczytać fragment wylosowanej książki. Komisja w składzie-p.G.Grzybowska i p. M.Czarnecka Schelenz- oceniła uczestników wg określonych kryteriów. Tekst należało przeczytać: bezbłędnie, z prawidłową dykcją i intonacją,płynnie i z zastosowaniem odpowiedniej interpretacji.
Po zliczeniu punktów: I miejsce zajęła: Karolina Nowacka z kl. 4b,
II miejsce - Adrianna Dobrychłop z kl. 4b, III miejsce zajął- Kamil Pławski z kl. 4b.
Komisja postanowiła również przyznać 2 wyróżnienia-Kornelii Białas z kl. 4a oraz Bartoszowi Jankowskiemu z klasy 4 b.
Zwycięzcom gratulujemy.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Życzenia z Sierocińca w Kasisi.
Życzenia z Sierocińca w Kasisi.

Szanowni Państwo,z okazji zbliżających się świąt,przyjmijcie proszę najserdeczniejsze,osobiste życzenia od s. Marioli z Sierocińca w Kasisi.
Dziękujemy za Waszą obecność,pomoc i wsparcie.
Mamy nadzieję,że nikogo z Państwa nie zabraknie z nami w kolejnym roku.
W imieniu całej ekipy Funacji  Kasisi,
Paulina Mastalerz.

https://www.youtube.com/watch?v=qQcClm-jk0E&feature=youtube.be


Spotkanie autorskie
SPOTKANIE  AUTORSKIE Z P. MARTĄ FOX

W zimny grudniowy dzień gościliśmy w murach naszej szkoły wspaniałą pisarkę p.Martę Fox.
Dzięki jej ogromnej wiedzy,doświadczeniu i umiejętności trafienia do czytelnika spędziliśmy miło czas.
Spotkanie zostało przygotowane dla uczniów klas: 7 oraz 2 i 3 gimnazjum. Pani Fox w przystępny dla wszystkich sposób poruszyła problematykę uzależnień,która jest inspiracją dla jej książek. Wydała ich ponad 50 egzemplarzy. Przeczytała zabawne fragmenty swoich utworów,które wywołały zainteresowanie na twarzach zgromadzonych.Pisarka  odpowiedziała na wszystkie pytania zadane jej przez uczniów naszej szkoły. Na zakończenie spotkania mogliśmy zakupić  książki pani Marty z jej autografem,które z pewnością będą świetnym prezentem pod choinkę.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Warsztaty-Techniki uczenia się i zapamiętywania
Warsztaty dla uczniów
W piatek 1.12.2017r uczniowie klas 4a i 4b brali udział w warsztatch zorganizowanych przez pedagoga Ewę Malawko. Było to pierwsze z trzech spotkań z Panem Piotrem Jóźwiakiem. Uczniowie chętnie ćwiczyli i praktykowali nowo poznane techniki - fotorelacja w galerii.
Głównym celem warsztatów jest zapoznanie uczniów z metodami i technikami ułatwiającymi proces uczenia się, zapamiętywania i odtwarzania materiału szkolnego. Kolejnym celem jest pobudzenie w uczniach chęci do modyfikowania ich form uczenia się, które nie do konca są dobre lub się nie sprawdzają.
Po warsztatach uczniowie będą wdrażać nowe techniki uczenia się i zapamiętywania do swojej codziennej nauki.

Ewa Malawko


Erasmus Plus - wyjazd do Parku Makiet Mikroskali w Koninie

Znalezione obrazy dla zapytania logo erasmus plus funded by

W ramach projektu Erasmus Plus "Water = Wisdom and Activity through Enjoyable Realisation" wyruszyliśmy dnia 2.12.2017r. do Parku Makiet Mikroskala do Konina.

Wszyscy zebraliśmy się o godzinie 8:30 pod Sklepem Polskim w Mielżynie. Autobus zabrał miejscowych i ruszyliśmy do Ruchocinka po resztę osób. Stamtąd pojechaliśmy do Konina. O 9:45 dotarliśmy do Parku Makiet. Nasza przygoda zaczęła się od utworzenia trzech grup: czerwonej, niebieskiej i żółtej. Mieliśmy pół godziny czasu na obejrzenie makiet oraz innych atrakcji. Po upływie 30 minut grupa czerwona poszła z przewodnikiem do makiet, aby wysłuchać historii o nich. Grupa żółta była w tym czasie w kinie oraz kapsule 6D, co dało się słyszeć. W tym czasie grupa niebieska miała warsztaty modelarskie. Po około trzydziestu minutach grupy zamieniły się zajęciami. Podczas wykładu z przewodnikiem dowiedzieliśmy się wielu różnych ciekawych rzeczy. Na przykład dlaczego titanic zatonął, ile nas dzieli kilometrów od Księżyca, jaką temperaturę ma lawa w wulkanie, czy też kto był pierwszym człowiekiem w kosmosie. Warsztaty modelarskie polegały na wykonaniu postaci lub zwierząt z małych, drewnianych klocków, które sklejaliśmy za pomocą specjalnego kleju. W kinie 6D dostarczono nam dawkę adrenaliny. Podczas seansu zostaliśmy wielokrotnie spryskani wodą. Mogliśmy poczuć wiatr we włosach pędząc kolejką górską w kopalni, a nasze fotele poruszały się w każdym kierunku. Kapsuła zapewniła nam podobne przeżycia, choć wybraliśmy inny gatunek filmu - horror. Ta atrakcja trwała łącznie około trzydziestu minut. Po wszystkich głównych punktach programu mieliśmy godzinną przerwę. Niektórzy z nas tańczyli, a inni dobrze się bawili na sali zabaw, na której między innymi można było zagrać w cymbergaja, czy też pojeździć na wirtualnych motorach. Pod koniec nasi tancerze dostali upominki w postaci przypinek na bluzkę, podobnie jak osoby które układały domino. Po tym wszystkim podziękowaliśmy i ruszyliśmy w dalszą podróż do Mini Zoo. Na miejscu znajdowały się daniele, konie Przewalskiego, lamy, strusie i inne zwierzęta. Następnie zrobiliśmy kilka wspólnych zdjęć i udaliśmy się do autokaru. Będąc już w drodze powrotnej wstąpiliśmy jeszcze do McDonalda. Kiedy już każdy się posilił ruszyliśmy do domu. Wyjazd był bardzo udany.

Opracowały:

Nicola Frejda,

Amelia Matuszczyk


KOLEJNY PROJEKT ERASMUS PLUS CZAS ZACZĄĆ
Znalezione obrazy dla zapytania erasmus plus logo
W dniu 27.11.2017r. rozpoczęło się pierwsze spotkanie nauczycieli i deyrektorów w ramach nowego projektu Erasmus Plus "WATER= Wisdom and Activity Through Enjoyable Realisation", który nasza szkoła będzie realizowała przez dwa lata (1.11.2017r. - 31.10.2019r.).
Wizyta rozpoczęła się uroczystą kolacją w "Liliowym Stawie". 28.11.2017r. nasi goście spotkali się z przedstawicielami witkowskiego samorządu: Burmistrzem – Marianem Gadzińskim, Przewodniczącym Rady Miejskiej w Witkowie – Piotrem Jóźwikiem, Inspektorem ds. oświaty Marzeną Polak. W trakcie krótkiego wystąpienia Włodarz Gminy przedstawił charakterystykę Gminy i lokalnego samorządu.

Wizyta przebiegała w miłej atmosferze, a zagraniczni goście byli pod wrażeniem lokalnej infrastruktury, wydarzeń kulturalnych organizowanych przez witkowski samorząd i ogólnego poziomu rozwoju Gminy.
Następnie zostali powitani przez społeczność szkolną w Mielżynie.

Sam projekt i realizowane w związku z nim działania zostały podzielone na pięć obszarów tematycznych:
1. Woda w liczbach i lokalizacjach (geografia, matematyka).
2. Woda – dom roślin i zwierząt (biologia, chemia i fizyka).
3. Woda – miejsce wspomnień i marzeń (historia, literatura, języki).
4. Woda jako doświadczenie (kultura ciała).
5. Woda w rzeczywistości wirtualnej (praca z technologią informacyjną, informatyka).

 

 

Dnia 27.11.2017r. w naszej szkole odbyło się się pierwsze spotkanie nauczycieli

i dyrektorów z Czech, Słowacji oraz Polski w ramach projektu Erasmus Plus

"WATER= Wisdom and Activity Through Enjoyable Realisation". Jednak zanim goście

do nas dotarli trwały intensywne przygotowania. Grupy, które zostały utworzone

na początku projektu miały wyznaczone zadania. Jedna robiła plakat na temat Czech,

druga o Słowacji, natomiast trzecia o Polsce. Wykonaliśmy także flagi, którymi

ozdobiliśmy szkołę. Oczywiście nie skończyło się tylko na plakatach i flagach.

Robiliśmy prześliczne, a zarówno pracochłonne kartki świąteczne oraz aniołki

dla naszych gości. Po tygodniu zmagań przyszedł dzień, w którym śpiewająco

przywitaliśmy przybyszy z zagranicy. Mamy nadzieję, że nasze powitanie i drobny

upominek im się spodobał.

Opracowały:

Nicola Frejda,

Amelia Matuszczyk
Imprezy charytatywnych na rzecz Daniela Miętkiewicza
IMREZY CHARYTATYWNE NA RZECZ DANIELA MIĘTKIEWICZA
1.

Dnia 11.11.2017r. odbędzie się zabawa dla Daniela Miętkiewicza. Impreza odbędzie się o godz.19.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Niechanowie. ,,Pomagamy Danielowi Miętkiewiczowi ''
Koncert Juliana Mere- aktora i wokalisty Teatru Rampa
Orkiestra Alex Brat Band
Pyszne Menu oraz wyjątkowa atmosfera z licznymi niespodziankami. Koszt biletu to 200zł- od pary.
Zapisy pod telefonem:
697083845 lub 614294917.
Zapisy także w szkole. Wszelkie dochody z imprezy idą na leczenie Daniela Miętkiewicza


2.

Odbędzie się fitness. Dnia 19.11.2017r. od godz.16.00 do godz. 18.00. Spotkanie odbędzie się w Gminnym Ośrodki Kultury w Niechanowie. Koszt wstępu 20zł. Wszelkie dochody z imprezy idą na leczenie Daniela Miętkiewicza.


3.


Kolejny turniej piłki nożnej,,Gramy dla Daniela". Tym razem zapraszamy na Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej GRAMY DLA DANIELA. Turniej odbędzie się 9 grudnia 2017r. o godz. 15.00na hali w Niechanowie przy Szkole Podstawowej. Zgłoszenia do 6 grudnia. Zgłoszenia także w szkole.
Marika Adamczyk
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ankieta
Brak przeprowadzanych ankiet.
Dla ucznia
Dla rodziców