Start
O szkole
Organizacja
Powitanie
Witamy serdecznie na stronie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Powstańców Wielkopolskich w Mielżynie.

Misją Naszej szkoły jest:
  1. Dobre przygotowanie uczniów do dalszej edukacji i życia w społeczeństwie obywatelskim i informacyjnym.
  2. Wychowanie w duchu tolerancji i poczucia tożsamości narodowej.
  3. Kształtowanie u uczniów postaw proekologicznych i prozdrowotnych.
  4. Otaczanie opieką dzieci i uczniów potrzebujących pomocy.
  5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży.

Konsultacje z rodzicami
W dniu dzisiejszym zapraszamy na konsultacje z rodzicami od godz. 16:00 do 17:00.

RAJD ROWEROWY - 27.05.2018 r.
IX STRAŻACKI RODZINNY RAJD ROWEROWY ph. „ DLA NIEPODLEGŁEJ”
Organizator
Rada Rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mielżynie
Współorganizatorzy
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mielżynie
Ochotnicza Straż Pożarna w Mielżynie
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Witkowie
Cele imprezy
- promowanie trzeźwego i bezpiecznego sposobu spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych,
popularyzacja zdrowego stylu życia,
upowszechnianie jazdy rowerem jako formy rekreacji i wypoczynku,
propagowanie bezpiecznej jazdy rowerem,
propagowanie walorów turystycznych gminy Witkowo.

REGULAMIN

I Termin: 27 maja 2018 roku ( niedziela) – zbiórka i formowanie kolumny godz. 13.00 – 13.30; przejazd na trasie – 13.30 – 17.30; podsumowanie i zakończenie do godziny 18.30
II Trasa Rajdu: długość trasy – 34 km
START – Mielżyn ul. Plac Wolności przejazd przez drogę E 260 do Ruchocinka-dalej do Wiekowa -dalej do jeziora skorzęcińskiego -dalej w kierunku Witkowa - dalej przejazd przez Witkowo ulicą Powidzką i Warszawską do Rynku - dalej w prawo drogą E 260 w kierunku Gniezna - na światłach w lewo- do Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka – około 1h 30 min.
Przerwa w Witkowie przy Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka - około 45 minut.
Wyjazd z Centrum Kultury w lewo w kierunku ronda - na rondzie w lewo drogą E 260 
w kierunku Gniezna - dalej na światłach w lewo ul. Armii Poznań-dalej na skrzyżowaniu w prawo- dalej przejazd przez Małachowo Wierzbiczany - Małachowo Kępe- Malenin- dalej drogą powiatową do Gorzykowa - przejazd przez Gorzykowo drogą lokalną - dalej do drogi powiatowej do Czajek - w Czajkach w lewo drogą powiatową do Mielżyna – w Mielżynie przejazd przez drogę E 260 na teren boiska – około 1h 30 min.
META: boisko szkolne Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mielżynie
Limit czasu na pokonanie trasy: 4 godz.
III Biorąc udział w rajdzie wspierasz Radę Rodziców : dzieci 
i młodzież do lat 16 – 5 zł, pozostali uczestnicy – 10 zł.
IV Uczestnicy:
- uczestnikiem może zostać osoba powyżej 13. roku życia posiadająca kartę rowerową,
- dzieci do lat 13 mogą uczestniczyć tylko pod opieką rodziców lub opiekunów.
Uwaga: Dzieci w wieku od 13 do 16 lat mogą uczestniczyć w Rajdzie samodzielnie po przedłożeniu przy zapisie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów. 
V Zgłoszenia:
- zgłaszać się można od 5 maja do 26 maja 2018 roku w sekretariacie ZS-P w Mielżynie w godz. 7.00 – 15.00 oraz w sklepie p. Lisiaka w Mielżynie 
w godz. 6.00 – 21.00.
- przy zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz rok urodzenia uczestnika 
a ponadto dokonać wpłaty na Radę Rodziców.
VI Nagrody:
- organizator przewidział upominek dla najmłodszego i najstarszego uczestnika Rajdu,
- przewidziano losowanie atrakcyjnych nagród wśród osób, które ukończą Rajd,
- każdy uczestnik Rajdu otrzyma upominek, a na mecie posiłek oraz napoje. 

VII Zabezpieczenie Rajdu:
Rajd będzie odbywał się przy ruchu ograniczonym z zabezpieczeniem miejsc niebezpiecznych przez Policję i służby porządkowe organizatora - 
Strażacy z OSP w Mielżynie w żółtych kamizelkach z napisem STRAŻ.
Organizator zapewnia pomoc służb medycznych, w tym ratowników medycznych z OSP Mielżyn.

VIII Obowiązki uczestnika na trasie Rajdu:
Uczestników Rajdu obowiązuje przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.
Rowerzyści mają obowiązek jechać prawą stroną drogi, najbliżej krawędzi 
jezdni.
Dziecko w wieku do lat 7 może być przewożone na rowerze pod 
warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.
Kierującemu rowerem zabrania się:
- jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu,
- jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach roweru,
- wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd,
- zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny.
5. Posiadacz roweru niespełniającego wymogów określonych w przepisach
ruchu drogowego nie zostanie dopuszczony do udziału w Rajdzie.
IX Deklaracja uczestnika
Organizatorzy Rajdu oraz wszystkie osoby z nimi współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Rajdzie. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniem dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z Rajdem. 
X Uwagi końcowe:
- wszelkie spory rozstrzyga Organizator,
- organizator nie odpowiada za uczestników, którzy zjadą z trasy Rajdu,
- wszelkich informacji w sprawie Rajdu udzielają:
1. Urszula Potaś tel.61 4775 004, kom. 505 385 085
2. Paweł Lisiak tel.61 4775 080
3. Artur Dobrychłop tel. 783 792 600

UWAGA:
Podczas rajdu odbędzie się kiermasz maskotek wykonanych własnoręcznie. Dochód z kiermaszu zostanie przekazany na Fundację Kasisi.

Uczestnicy rajdu, po przybyciu na metę, będą mogli posłuchać występu wokalno-muzycznego uczniów klasy 6.


Aquanet i Laboratorium Wyobraźni (Wycieczka w ramach zajęc Erasmus +)

Aquanet i Laboratorium Wyobraźni

28 lutego 2018r. wybraliśmy się na wycieczkę do Poznania i Koziegłów. Pierwszym punktem naszej wycieczki była firma wodociągowa Aquanet. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Ujęcia Wody z Warty (Poznań). Tam sprawdza się poziom rzeki oraz pobiera wodę do oczyszczenia. Dowiedzieliśmy się również o powodziach, które nawiedziły Poznań. Następnie odwiedziliśmy Stację Uzdatniania Wody (Poznań). Mieliśmy możliwość zobaczyć, w jaki sposób napowietrzana jest woda oraz jak pracują filtry, zatrzymujące związki żelaza i manganu. Duże zainteresowanie wywołały małże, które całodobowo testują tu czystość wody. Ostatnim obiektem spółki Aquanet była Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Koziegłowach. Tutaj krok po kroku zapoznano nas z poszczególnymi etapami procesu oczyszczania ścieków, czyli do momentu, w którym oczyszczony ściek trafia do rzeki Warty.
Następnie udaliśmy się do Laboratorium Wyobraźni mieszczącym się przy Poznańskim Parku Naukowo – Technologicznym. W laboratorium przeprowadziliśmy ciekawe doświadczenia związane z wodą. Jedno z nich polegało na sprawdzeniu, czy warstwy wody o różnych temperaturach mieszają się ze sobą. Poza doświadczeniami z wodą mogliśmy sprawdzić m.in. jak działa siła odśrodkowa, radar, czy obwód elektryczny. Mieliśmy okazję zobaczyć ślimaka oraz żuka leśnego i usłyszeć ciekawostki na ich temat. Ponadto w tak zwanej ciemni obserwowaliśmy zjawiska związane ze światłem. Dużo emocji i zainteresowania wzbudziła gra akustyczna "Knoocker", która wymagała nie tylko szybkiego refleksu, ale też współpracy w grupie.
Wycieczkę do Aquanetu oraz Laboratorium Wyobraźni zaliczamy do jak najbardziej udanych.
Autorzy:
Jakub Kowalski
Norbert Wróbel


Rekolekcje

Zarządzenie

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie

z dnia 20.03.2018r.

w sprawie organizacji pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie  w czasie rekolekcji wielkopostnych w roku szkolnym 2017/2018

na podstawie § 10 Rozporządzenia MEN z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach ( Dz.U. z 1992r. nr 36 poz. 155 z zm.)

§ 1

1. Zmieniam plan lekcji na poniedziałek – 26 kwietnia 2018r.; wtorek – 27 kwietnia 2018r.; środę 28 kwietnia 2018 r.

2. W wyżej wymienionych dniach oprócz zajęć lekcyjnych odbędą się rekolekcje wielkopostne.

§ 2

W rekolekcjach wezmą udział uczniowie szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych.

§ 3

1. Organizatorem rekolekcji jest parafia rzymsko-katolicka w Mielżynie.

2. Rekolekcje odbywać się będą w szkole i kościele parafialnym p.w. Wszystkich Świętych w Mielżynie.

§ 4

Dla uczniów, którzy nie wezmą udziału w rekolekcjach szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

§ 5

Szczegółowy plan rekolekcji, będący załącznikiem do  niniejszego zarządzenia, podany zostanie uczniom przez wychowawców do 23 marca 2018 r.

§ 6

W czasie rekolekcji nie będą przygotowywane obiady.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Dyrektor

ZS-P Mielżyn

Urszula Potaś

 

 

PLAN REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH


PONIEDZIAŁEK 26.03.2018 r.

godz. 10.20 – 11.05 – nauka rekolekcyjna w szkole – kl. I – IV


godz. 11.10 – 11.55 – nauka rekolekcyjna w szkole – kl. V – IIIG


WTOREK 27.03.2018 r.

godz. 10.20 – 11.05 – nauka rekolekcyjna w szkole – kl. I – IV

 

godz. 11.10 – 11.55 – nauka rekolekcyjna w szkole – kl. V – IIIG


ŚRODA 28.03.2018r.

godz. 10.15 – Msza św. w parafialnym kościele – kl. I-IV

 

godz. 11.15 – Msza św. w parafialnym kościele – kl. V-IIIG


UWAGI


1. Na czas rekolekcji obowiązuje zmieniony plan lekcji.


Klasy I-IV mają 1., 2. i 4. lekcję.


Klasy V-IIIG mają 1., 2. i 3. lekcję.


2. Uczniowie odjeżdżają do domu o godz. 12.00.

3. Przedszkole pracuje tak jak zawsze, ale odwozy są o 12.00.

4. W czasie rekolekcji stołówka szkolna nie wydaje obiadów.


Dni otwarte w przedszkolu

Dni otwarte w przedszkolu

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie

12 i 19 marca 2018 r.

C:\Users\Elżbieta\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE\8VD5TFCO\stick-kids[1].jpg

Zapraszamy dzieci  do wspólnych zabaw z rówieśnikami , a rodziców do obejrzenia placówki oraz z zapoznaniem się z ofertą

od godz.10.30 do 11.30

w sali nr 20 i 23

Zapraszają:

Dyrekcja Szkoły, nauczycielki oraz przedszkolaki

W sekretariacie szkoły można będzie  odebrać kartę zgłoszenia dziecka( rok urodzenia:2015, 2014,2013,2012) do przedszkola na  rok szkolny2018/2019Zajęcia w ramach projektu Erasmus +

Zajęcia w ramach projektu Erasmus +

"WATER= Wisdom and Activity Through Enjoyable Realisation"

Styczeń 2018


 


Konsultacje z rodzicami
Konsultacje z rodzicami odbędą się w czwartek 1.03.2018r. od 16:00 do 17:00.

Zapraszamy!

KONKURS
MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA


"Kto czyta książki,żyje podwójnie"-cytat ten przyświecał konkursowi,który odbył się 16.01.2018 r. w bibliotece szkolnej.
W zmaganiach czytelniczych wzięli udział uczniowie klas 4-5. Uczestnicy musieli pięknie przeczytać fragment wylosowanej książki. Komisja w składzie-p.G.Grzybowska i p. M.Czarnecka Schelenz- oceniła uczestników wg określonych kryteriów. Tekst należało przeczytać: bezbłędnie, z prawidłową dykcją i intonacją,płynnie i z zastosowaniem odpowiedniej interpretacji.
Po zliczeniu punktów: I miejsce zajęła: Karolina Nowacka z kl. 4b,
II miejsce - Adrianna Dobrychłop z kl. 4b, III miejsce zajął- Kamil Pławski z kl. 4b.
Komisja postanowiła również przyznać 2 wyróżnienia-Kornelii Białas z kl. 4a oraz Bartoszowi Jankowskiemu z klasy 4 b.
Zwycięzcom gratulujemy.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

ZABAWA KARNAWAŁOWA

Rada Rodziców i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mielżynie zapraszają na

ZABAWĘ KARNAWAŁOWĄ,

która odbędzie się

20.01.2018r w godzinach 19:00 - 4:00

w sali OSP w Mielżynie.

Imprezę poprowadzi DJ Jagoda.

Cena biletu: 150 zł od pary.

Organizatorzy zapewniają konsumpcję.

Zapisy w sekretariacie szkoły lub w Mini Markecie w Mielżynie.

 


Życzenia z Sierocińca w Kasisi.
Życzenia z Sierocińca w Kasisi.

Szanowni Państwo,z okazji zbliżających się świąt,przyjmijcie proszę najserdeczniejsze,osobiste życzenia od s. Marioli z Sierocińca w Kasisi.
Dziękujemy za Waszą obecność,pomoc i wsparcie.
Mamy nadzieję,że nikogo z Państwa nie zabraknie z nami w kolejnym roku.
W imieniu całej ekipy Funacji  Kasisi,
Paulina Mastalerz.

https://www.youtube.com/watch?v=qQcClm-jk0E&feature=youtube.be


Spotkanie autorskie
SPOTKANIE  AUTORSKIE Z P. MARTĄ FOX

W zimny grudniowy dzień gościliśmy w murach naszej szkoły wspaniałą pisarkę p.Martę Fox.
Dzięki jej ogromnej wiedzy,doświadczeniu i umiejętności trafienia do czytelnika spędziliśmy miło czas.
Spotkanie zostało przygotowane dla uczniów klas: 7 oraz 2 i 3 gimnazjum. Pani Fox w przystępny dla wszystkich sposób poruszyła problematykę uzależnień,która jest inspiracją dla jej książek. Wydała ich ponad 50 egzemplarzy. Przeczytała zabawne fragmenty swoich utworów,które wywołały zainteresowanie na twarzach zgromadzonych.Pisarka  odpowiedziała na wszystkie pytania zadane jej przez uczniów naszej szkoły. Na zakończenie spotkania mogliśmy zakupić  książki pani Marty z jej autografem,które z pewnością będą świetnym prezentem pod choinkę.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ankieta
Brak przeprowadzanych ankiet.
Dla ucznia
Dla rodziców